Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky („obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

Obchodné podmienky vydáva predávajúci:

 • Obchodné meno: Drevená Kata s.r.o.
 • Sídlo:                         Veterná 19, 900 45 Malinovo
 • IČO:                            54 228 930
 • DIČ:                            2121623130
 • IČ DPH:                     SK 2121623130
 • Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 156804/B 

Kontaktné údaje:

 • email:                         info@drevenakata.sk
 • telefón:                       +421 903 851 021

(ďalej len „predávajúci“)

1.2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese drevenakata.sk („internetový obchod").

1.3. Kúpna zmluva je zmluva, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho predať tovar a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom prijatia objednávky s uvedením všetkých požadovaných údajov a potvrdenia predávajúceho o prijatí (schválení) objednávky. Predmetom kúpy podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu, množstva, váhy, ceny a pod. v objednávke kupujúceho.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.5. Odoslaním objednávky, resp. predložením objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že:

 1. sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí;
 2. je plne spôsobilý na právne úkony a spôsobilý uzavrieť kúpnu zmluvu;
 3. sa oboznámil s podmienkami spracovania osobných údajov.

1.6. Tovar znamená všetok tovar a predmety určené na predaj, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho v internetovom obchode. Internetový obchod uvádza informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho základného popisu. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru uvedené v internetovom obchode nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak alebo pravidlá uplatnenia zliav stanovené predávajúcim neurčia inak..

1.7. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

2. Informácie o tovare a cenách

2.1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode v momente potvrdenia objednávky predávajúcim.

2.2. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky.

3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy, zákaznícky účet

3.1. Kupujúci realizuje objednávku tovaru s uvedením potrebných identifikačných údajov pre uzavretie kúpnej zmluvy, fakturačných a dodacích údajov, nasledovnými spôsobmi:

 1. prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode;
 2. vyplnením objednávkového formulára bez registrácie

(ďalej ako „objednávka“).

3.2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

3.3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a úplné a za poskytnuté údaje zodpovedá kupujúci. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

3.4. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu automaticky potvrdenie o doručení objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednávke Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho, ak dodaniu tovaru nebráni žiadna prekážka, pre ktorú požadovaný tovar nie je možné dodať, spravidla do 2 pracovných dní.

3.5. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu.

3.6. Predávajúci je oprávnený objednávku zrušiť objednávku najmä z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo iných okolností, pre ktoré nie je možné tovar dodať. Predávajúci je oprávnený objednávku zrušiť najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky alebo od momentu, kedy sa dozvie o prekážke, ktorá mu bráni v dodaní tovaru. Predávajúci informuje kupujúceho o tejto skutočnosti emailom a vráti uhradenú cenu tovaru (ak bola uhradená) v lehote 14 dní od oznámenia o zrušení objednávky, ak sa nedohodnú inak (najmä, ak si kupujúci vyberie iný tovar a v takom prípade bude vytvorená nová objednávka); zrušenie objednávky je odstúpením od kúpnej zmluvy a kúpna zmluva zaniká.

3.7. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

3.8. Kupujúci berie na vedomie, že internetový obchod a zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prerušeniach spôsobených poskytovateľom internetu alebo dodávateľom energií.

3.9. Kupujúci berie na vedomie, že internetový obchod v čase čerpania dovolenky prijíma objednávky nepretržite, predávajúci tieto objednávky vybaví neodkladne po určenom termíne, spravidla 7, resp. 14 kalendárnych dní.  Kupujúci je o termíne čerpania dovolenky a o neskoršom vybavení jeho objednávky vopred informovaný prostredníctvom oznámenia na úvodnej stránke internetového obchodu www.drevenakata.sk. 

3.10. Zákaznícky účet. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode je kupujúci oprávnený pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Pri registrácii a vytvorení zákazníckeho účtu je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a úplné. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný ochraňovať a zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu a osobných údajov v zákazníckom účte treťou osobou. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretej osobe. Predávajúci môže bez predchádzajúceho oznámenia zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva alebo v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto všeobecných obchodných podmienok.

4. Platobné podmienky a dodanie tovaru

4.1. Aktuálne spôsoby platby a doručenia tovaru sú uvedené na internetovom obchode. Kupujúci má na výber spôsob platby prevodom z účtu na účet, dobierkou, online platbu kartou a spôsob dopravy packeta výdajné miesto, packeta home, dpd classik, gls kuriér, gls parcelshop. 

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na doručenie prípadne spôsob platby na dobierku. Aktuálne informácie o podmienkach a cene dopravy sú uvedené v internetovom obchode.

4.3. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, resp. v lehote určenej vo faktúre, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

4.4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

4.6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

4.7. Tovar je kupujúcemu doručený:

 1. na adresu určenú kupujúcim v objednávke;
 2. prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil;
 3. osobným odberom v prevádzke predávajúceho.

4.8. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.9. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi, prípadne zásielku od prepravcu neprebrať. Po prebratí tovaru od prepravcu prechádza zodpovednosť za poškodenie či zničenie tovaru na kupujúceho.

4.10. Kupujúci odoslaním objednávky alebo úhradou ceny tovaru, podľa toho čo nastane skôr, súhlasí s fakturáciou formou elektronickej faktúry. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Predávajúci odošle elektronickú faktúru elektronickou poštou na zadanú emailovú adresu v objednávke.

4.11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie a následným prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Ak je kupujúci spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, spôsobom aza podmienok uvedených v osobitnom predpise (v súlade s 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku).

5.2. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku na základe zmluvy uzavretej na diaľku je kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo v prípade:

 1. ak boli tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke a ktoré sa dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu tovaru,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.3. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru po jeho prevzatí. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť výlučne v prípade, ak je tovar v plne neporušenom stave a v takomto neporušenom stave musí byť tovar pri odstúpení od zmluvy doručený (odovzdaný) späť aj predávajúcemu.

5.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. V uvedenom prípade nie je oprávnený kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy, ani ak ide o zmluvu uzatvorenej na diaľku.

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5.6. V prípade, ak má kupujúci záujem odstúpiť od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný uviesť presný dôvod odstúpenia vo formulári na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza na internetovom obchode, a spolu s tovarom, ktorý má záujem vrátiť, odoslať na adresu uvedenú v internetovom obchode, ktorá je určená na vrátenie tovaru.

5.7. Samostatný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú adresu uvedenú v internetovom obchode, ktorá je určená na vybavenie reklamácii. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

5.8. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.9. Ak kupujúci platne odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom, ako boli uhradené. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak predávajúcemu s tým nevzniknú ďalšie náklady.

5.10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.12. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť zásielku s tovarom vo výške ceny tovaru. Pokiaľ bude tovar stratený alebo znehodnotený pri preprave, predávajúci nezodpovedá za vzniknuté škody a je z tohto dôvodu oprávnený tovar neprevziať.

5.13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom.

5.14. Predávajúci si vyhradzuje tiež právo odstúpenie od zmluvy neakceptovať a nepovažovať ho za platné v prípadoch, ak nie sú kupujúcim splnené podmienky vrátenia tovaru v zmysle zákona a týchto obchodných podmienok. V takom prípade predávajúci nie je povinný kúpnu cenu tovaru vrátiť.

6. Zodpovednosť za vady tovaru

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv kupujúceho z vadného plnenia a zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru sa riadia ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, a zároveň príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.

6.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal;
 2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
 3. je tovar v zodpovedajúcom množstve;
 4. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

6.4. Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu alebo manipuláciou s tovarom.

6.5. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na mechanické poškodenia a znehodnotenie tovaru nevhodným zaobchádzaním.

6.6. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol ak kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.

6.7. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia pri tovare predávaného za nižšiu cenu ako už vrátený tovar alebo kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, ani na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.

6.8. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a predávajúci v rámci vybavenia reklamácie môže vybaviť reklamáciu:

 1. výmenou za nový tovar;
 2. opravou tovaru;
 3. poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny;
 4. odstúpením od zmluvy.

6.9. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak:

 1. má tovar podstatnú vadu;
 2. nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt rovnakej vady alebo vád po oprave;
 3. pri väčšom počte chýb tovaru.

6.10. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca kúpnu zmluvu už pri uzatvorení kúpnej zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana kúpnu zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

6.11. Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.12. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

6.13. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.

6.14. Kupujúci nie je oprávnený reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.

7. Záručná doba

7.1. Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Predávajúci na vybrané druhy tovaru poskytnúť záruku presahujúcu dobu uvedenú v predchádzajúcej vete, pričom v záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

7.2. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

8. Reklamácia

8.1. Vady tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil alebo objektívne mohol zistiť.

8.2. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje kupujúci u predávajúceho prostredníctvom vyplneného reklamačného formulára nachádzajúceho sa v internetovom obchode predávajúceho, zaslaného:

 1. poštou, spolu s kópiou dokladu o kúpe na adresu uvedenú v internetovom obchode, ktorá je určená na vybavenie reklamácií;
 2. emailom, spolu s kópiou dokladu o kúpe, na emailovú adresu uvedenú v internetovom obchode, ktorá je určená na vybavenie reklamácií.

8.3. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi, riadne a úplne vyplneným reklamačným formulárom a príslušenstvom predávajúcemu.

8.4. Doklad o kúpe tovaru slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list). Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený priamo na internetovom obchode.

8.5 Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu, aby čo najpresnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany kupujúceho reklamovaná.

8.6 Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie. Predávajúci písomne (zaslaním emailu) informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

8.7. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný, nepoškodený (s výnimkou reklamovanej vady) a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Kupujúci je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému vybaveniu, ktorý nespĺňa všeobecné zásady hygieny.

8.8. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii bez zbytočného odkladu (najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie), v odôvodnených prípadoch najneskôr do tridsiatich dní (ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku). Spôsob vybavenia reklamácie určí predávajúci. Po určení spôsobu reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady vybaví bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote; ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

8.9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.

9. Mimosúdne riešenie sporov

9.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd.

9.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.skalebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

9.3. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, predávajúci a kupujúci sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

10.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

10.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Ochrana osobných údajov je bližšie špecifikovaná v Podmienkach ochrany osobných údajov zverejnených na internetovom obchode.

10.6. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

10.7. Znenie všeobecných obchodných podmienok môže predávajúci kedykoľvek meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci je oprávnený zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia s tým, že pre kupujúceho je záväzné znenie obchodných podmienok v momente vyplnenia a odoslania objednávky.

 * * *

Prílohy:

Reklamačný formulár

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy


Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz