SÚŤAŽ S DREVENOU KATOU

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE

NÁZOV PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE: ,,SÚŤAŽ S DREVENOU KATOU“

Preambula 

Tento štatút súťaže s názvom Súťaž s Drevenou Katou (ďalej aj len ako “súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako “štatút“).

I. Organizátor súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom propagačnej súťaže s názvom Súťaž s Drevenou Katou je spoločnosť Drevená Kata s. r. o., so sídlom Veterná 19, 900 45 Malinovo, IČO: 54228930, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: SRO, vložka číslo: 156804/B (ďalej aj len ako “organizátor“).

II. Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

 1. ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,
 2. poskytne organizátorovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a adresa súťažiaceho, resp. vybrané z týchto osobných údajov požadované organizátorom,  
 3. súhlasí s podmienkami tejto súťaže.

III.    Trvanie súťaže

Súťaž je časovo ohraničená a prebehne:

 • v čase odo dňa zverejnenia tohto štatútu v súlade s článkom XI. štatútu do 31. 12. 2024
 • súťaž má povahu viackolovej alebo pokračujúcej súťaže prebiehajúcej na sociálnej sieti Facebook, konkrétne na internetovej stránke  https://www.facebook.com/drevenakata alebo na sociálnej sieti Instagram na https://www.instagram.com/drevenakata (ďalej spolu aj len ako “fan page Drevená Kata“).
 • Súťaž bude pozostávať z viacerých samostatných, alebo na seba nadväzujúcich kôl, pričom každé kolo súťaže bude časovo limitované spravidla od zverejnenia výzvy na účasť v tomto kole súťaže do termínu uvedeného na časovej osi fan page Drevená Kata.
 • Organizátor si vyhradzuje právo súťaž alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady zrušiť. 

IV. Pravidlá súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto sa na fan page Drevená Kata, prostredníctvom svojho užívateľského profilu na Facebook-u alebo Instagrame, zapojí do súťaže v súlade so zadaním podľa príslušnej výzvy na účasť v danom kole súťaže a splní podmienky účasti podľa čl. II. tohto štatútu (ďalej aj len ako “súťažiaci“). Súťažiaci svojou účasťou v súťaži prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami podľa tohto štatútu súťaže.
 2. Na časovej osi príslušnej fan page Drevená Kata bude organizátor priebežne počas trvania súťaže zverejňovať výzvy na účasť v  jednotlivých kolách súťaže, a to vo forme zadania súťažných otázok alebo iných úloh. Úlohou súťažiaceho bude správne reagovať na zadanie, a to spravidla formou like-ovania („Páči sa mi to“), odpovedania do komentára k príspevku alebo zaslaním e-mailu na určenú adresu, prípadne iným vhodným spôsobom určeným organizátorom.
 3. Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť aj opakovane, avšak iba jedenkrát do každého z vyhlásených kôl  súťaže, resp. na jednu výzvu na účasť v danom kole súťaže.
 4. Súťažiaci, ktorý správne odpovie požadovanou formou, bude zaradený do žrebovania o výhru.

V. Určenie výhercov

 1. V súťaži/jednom kole súťaže môže byť vyžrebovaný (spôsobom žrebovania alebo náhodným výberom aplikácie) jeden alebo viac výhercov; informácia o počte výhercov bude uvedená v jednotlivých výzvach na účasť v predmetnom kole súťaže.
 2. Výherca, resp. výhercovia budú určení žrebovaním spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí správne odpovedali na zadanú súťažnú otázku alebo splnili zadanú úlohu a platne sa zapojili do daného kola súťaže. Organizátor môže rozhodnúť, že v prípade, ak žiadny zo súťažiacich neodpovie na súťažnú otázku správne alebo nesplní zadanú úlohu, žrebovať sa bude zo súťažiacich, ktorí sa svojimi odpoveďami alebo plneniami najviac priblížili k správnej odpovedi alebo k splneniu úlohy.
 3. Žrebovanie sa uskutoční vždy najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa ukončenia daného kola súťaže uvedeného v jednotlivých výzvach na účasť v danom kole súťaže.
 4. O výhre budú výhercovia informovaní na dostupné kontakty, a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa žrebovania. Názvy vyžrebovaných facebook alebo instagram profilov môžu byť zároveň zverejnené na fan page Drevená Kata v komentári k príslušnej výzve na účasť v danom kole súťaže alebo na webovej stránke www.drevenakata.skalebo iným vhodným spôsobom. 

 VI. Výhra

 1. Výhrami v súťaži sú bonusy (zľavy) na nákup v e-shope www.drevenakata.sk a/alebo predmety, výrobky spoločnosti Drevená Kata s. r. o., poskytnuté organizátorom.
 2. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, alebo vecnej výhry, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry.
 3. Druh výhry pre jednotlivé kolo v súťaži oznámi organizátor vopred na fan page Drevená Kata v jednotlivých výzvach na účasť v predmetnom kole súťaže.
 4. Výhra/y v súťaži je/sú predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí výherca súťaže, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu výhry oznámi organizátor výhercovi pri prevzatí výhry.  

 VII.  Odovzdanie a prevzatie výhry

 1. V prípade, ak výherca nebude reagovať na oznámenie o výhre podľa čl. VI. bod 1 tohto štatútu v lehote 10 (desiatich) dní odo dňa odoslania informácie organizátorom a zároveň v rovnakej lehote nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry, nárok súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. Výhry vo forme bonusov (zľavy) na nákup v e-shope drevenakata.sk budú výhercovi odovzdané formou poskytnutia zľavy po uskutočnení objednávky v e-shope www.drevenakata.sk, objednávku musí výherca uskutočniť (zľavu na nákup môže výherca uplatniť) do termínu oznámenom organizátorom pri vyhlásení súťaže. Pre uplatnenie vecnej výhry je výherca povinný, na požiadanie, oznámiť organizátorovi svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, napríklad: meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne aj e-mailová adresa.
 2. Výherca je na požiadanie povinný preukázať organizátorovi svoju totožnosť, a to na účely realizácie práv a/alebo plnenia povinností podľa tohto štatútu súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o sporných nárokoch výhercu na výhru alebo o splnení podmienok podľa tohto štatútu súťaže.
 3. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje oznámené výhercom. V prípade, ak tieto údaje budú súťažiacim oznámené nesprávne a z tohto dôvodu bude výhra nedoručiteľná, resp. neuplatniteľná, výherca stráca nárok na výhru.
 4. Žiadnu z výhier nie je možné nahradiť peňažným plnením ani vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Výhry sú neprenosné. Organizátor (prípadne ďalšie zúčastnené osoby) nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži a s prevzatím výhry. Organizátor (prípadne ďalšie zúčastnené osoby) nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

VIII. Porušenie podmienok súťaže

Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v súťaži, resp. na výhru. Organizátor má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu. 

IX. Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa postupom uvedeným v tomto štatúte zapojila do súťaže. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.drevenakata.sk v sekcii Podmienky Ochrany osobných údajov.  Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na súťažiacim uvedenú e-mailovú adresu. 

1. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch:

a)    Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

b)    Zverejnenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas výhercu.

c)    Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov - právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť

2. Rozsah spracúvaných údajov.

a)    Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – meno, priezvisko, elektronická adresa, adresa bydliska, telefonický kontakt

b)    Zverejnenie výhercu - účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry bude zverejnený jeho FB alebo IG profil (resp. meno, ktoré používa na príslušnej sociálnej sieti).

c)    Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum odovzdanej výhry na ktoré sa viaže daňové plnenie.

3. Zverejnenie o výhercovi bude realizované po dobu zverejňovania príspevku.  Dotknutá osoby má právo späť-vziať súhlas na zverejnenie jej osobných údajov ak ho raz udelila. Toto zverejnenie sa viaže na osobitný súhlas.

4. Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.

X. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších osôb zo súťaže

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov organizátora ako aj osoby, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto súťaže, a osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov). 

XI. Zverejnenie štatútu súťaže

Tento štatút súťaže bude zverejnený na fan page Drevená Kata

https://www.facebook.com/drevenakata a/alebo na https://www.instagram.com/drevenakata

 XII.  Osobitné a záverečné ustanovenia

 1. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže podľa štatútu súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.
 2. Súťažiaci zapojením sa do súťaže, udeľuje organizátorovi bezodplatný súhlas v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  v  znení neskorších predpisov, s vyhotovením a použitím jeho podobizne, obrazových snímok, fotografií, obrazových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov týkajúcich sa súťažiaceho a/alebo iných jeho prejavov osobnej povahy a na použitie (licencia) diela alebo iného predmetu ochrany podľa autorského zákona, ktorým súťažiaci plnil úlohu súťaže, a to pre teritórium celého sveta, na jeho spojenie s iným dielom a verejné šírenie sprístupnením na fan page Drevená Kata na celú dobu autorskoprávnej ochrany; organizátor je oprávnený udeliť sublicenciu v rovnakom rozsahu aj tretej osobe. Licencia sa vzťahuje aj na deriváty vytvorené na základe udelenej licencie.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
 4. Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť zo súťaže a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook, Inc. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi, a nie spoločnosti Facebook, Inc. Informácie, ktoré súťažiaci poskytnú budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely organizátora a za účelom poskytnutia výhry.

 


Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz