Informácie o spracúvaní osobných údajov a súborov cookies

  • Prevádzkovateľ: Drevená Kata s.r.o.
  • Sídlo:                      Veterná 19, 900 45 Malinovo
  • IČO:                         54 228 930
  • DIČ:                         2121623130
  • Zápis:                     Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 156804/B

Prevádzkovateľ týmto v súlade s ustanovením článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) dotknutej osobe, od ktorej prevádzkovateľ získava osobné údaje, ako aj v súlade s § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. v spojení s používaním cookies súborov užívateľa internetovej stránky, poskytuje nasledovné informácie:

1. účel spracúvania:

  • vybavenie objednávky kupujúceho a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zo strany prevádzkovateľa plniť;
  • prezentácia aktuálnych ponúk (newsletter), ak si túto možnosť kupujúci výslovne zvolil;
  • vytvorenie zákazníckeho účtu;
  • zabezpečenie fungovania internetovej stránky sk prostredníctvom nevyhnutných esenciálnych (technických alebo základných) cookies, ako aj analytických a reklamných cookies v prípade ak s nimi kupujúci vyjadril súhlas;

2. právny základ: plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa článku 6 bod 1 b) nariadenia GDPR alebo článku 6 bod 1 a) nariadenia GDPR v prípade, ak kupujúci poskytuje osobné údaje na účely zasielania ponuky, vytvorenia zákazníckeho účtu; súhlas s používaním analytických či reklamných cookies v zmysle § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z.;

3. rozsah spracúvaných osobných údajov: najmä meno, adresa, kontakt, email, telefónne číslo a iné údaje nevyhnutné na splnenie povinností prevádzkovateľa zo zmluvy a príslušných predpisov;

4. súbory cookies nezahŕňajú priame poskytovanie žiadnych osobných údajov a nie je možné prostredníctvom nich identifikovať kupujúceho;

5. iní príjemcovia osobných údajov: subdodávatelia prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie činností prevádzkovateľa (najmä administrátor informačného systému prevádzkovateľa, poskytovateľ serverového úložiska, účtovník) a iné osoby bližšie uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov uvedených na internetovej stránke sk;

6. osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii (s výnimkou, ak sú poskytnuté osobné údaje uložené na úložisku, ktorého servery sú poskytovateľom úložiska umiestnené v tretej krajine; bližšie podmienky budú uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov uvedených na internetovej stránke sk);

7. poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné v prípade záujmu dotknutej osoby uzatvoriť kúpnu zmluvu (odoslať objednávku); v prípade poskytnutia osobných údajov pre odber newslettrov je súhlas dotknutej osoby dobrovoľný, v prípade neposkytnutia súhlasu s odberom newslettrov, dotknutej osobe ponuky prevádzkovateľa zasielané nebudú;

8. súhlas s typom spracúvaných cookies je dobrovoľný v prípade analytických a marketingových cookies, používanie technických (funkčných) cookies je nevyhnutné pre fungovanie internetovej stránky drevenakata.sk;

9. doba uchovávania: na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov; v prípade, ak kupujúci udelil súhlas so spracovaním osobných údajov pre zasielanie ponúk, súhlas sa udeľuje na 12 mesiacov; ak kupujúci udelil súhlas so spracúvaním marketingových a analytických cookies, súhlas sa udeľuje na 6 mesiacov alebo do momentu vymazania súborov cookies v prehliadači kupujúceho;

10. pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle nariadenia GDPR;

11. ďalšie práva dotknutej osoby sú bližšie uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov uvedených na internetovej stránke drevenakata.sk.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje spracúvame nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov  Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 * * *


Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz